Trang chủ
Trang thông tin điện tử - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Skip Navigation Links
CHUYÊN TRANG TRUNG TÂM NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO
Skip Navigation Links
Giới thiệu chungExpand Giới thiệu chung
Danh mục sản phẩmExpand Danh mục sản phẩm
Tin tức
Tư vấn và chuyển giao kỹ thuậtExpand Tư vấn và chuyển giao kỹ thuật
Liên hệ
Đảng - Đoàn thểExpand Đảng - Đoàn thể
Thông báo
Lịch làm việc
Kinh doanhExpand Kinh doanh
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Quản lý văn bản - Hồ sơ công việc (Nội bộ Văn phòng Sở)
Trang chủ
Dịch vụ công trực tuyến
Trang chủ
Hộp thư Mail Công vụ
Trang chủ
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới - Văn phòng điều phối
Trang chủ
Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư
Trang chủ
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn
Trang chủ
Trung tâm nông nghiệp Công nghệ cao
Trang chủ
Trung tâm Quản lý - Khai thác các công trình thủy sản
Trang chủ
Trung tâm Điều tra - Khảo sát - Thiết kế Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Trang chủ
Giá giống cây trồng - vật nuôi
Chi bộ
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CHI BỘ NHIỆM KỲ 2012-2015
10:45 | 29/08/2012
Dự Thảo

     ĐẢNG ỦY SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 CHI BỘ TRUNG TÂM NÔNG NGHIỆP

                  CÔNG NGHỆ CAO

    

       Số :       /QC/CBCNC              Cam Lâm,  ngày     tháng 8   năm 2012

 

Text Box: DỰ THẢO 


QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA CHI BỘ TRUNG TÂM NÔNG NGHIỆP

CÔNG NGHỆ CAO LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2012-2015

 

          Căn cứ Điều Lệ Đảng Công Sản Việt Nam được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI thông qua ngày 19/01/2011;

          Căn cứ Quy định thi hành Điều lệ Đảng số 45-QĐ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI ;

          Căn cứ Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều Lệ Đảng ( số 01/HD/TW ngày 05/01/2012 của Ban Bí thư khóa XI;

          Căn cứ  Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ sở Nông nghiệp & PTNT Khánh Hòa nhiệm kỳ 2010-2015, Hội nghị Chi bộ Trung tâm ngày……    tháng…….năm 2012 quyết định quy chế làm việc của Chi bộ như  sau :

 

I . TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CHI BỘ, CHI ỦY:

Điều 1. Chi bộ Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao .

Chi bộ Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao là hạt nhân chính trị, lãnh đạo :

-         Thực hiện đường lối chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ, công tác của đơn vị; hoàn thành nghĩa vụ đối với nhà nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng ; xây dựng chi bộ và đơn vị vững mạnh .

-         Lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở đơn vị, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và quần chúng, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, trù dập, ức hiếp quần chúng và các hiện tượng tiêu cực khác .

-         Thường xuyên giao dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác-Lenin, tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, quần chúng. Xây dựng tinh thần làm chủ, tình đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau trong công nhân, viên chức; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên quần chúng để giải quyết và báo cáo lên cấp trên .

-         Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, tư tưởng cơ hội, thực dụng, cục bộ, bản vị, những hành vi, viết và làm trái với đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước; những biểu hiện mất dân chủ, gia trưởng, độc đoán, tác phong quan liêu, thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu tinh thần hợp tác và ý thức tổ chức kỹ luật; phòng chống sự suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

-         Kiểm tra, giám sát việc thực hiện, bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và  pháp luật của Nhà nước được chấp hành nghiêm chỉnh; kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng.

Chi bộ sinh hoạt theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, lãnh đạo bằng nghị quyết, hội nghị chi bộ.

a/- Những vấn đề sau đây nhất thiết phải đưa ra tập thể chi bộ thảo luận quyết định:

1/- Quy chế làm việc, chương trình công tác tháng, quý, 6 tháng, năm và toàn khóa của chi bộ .

2/- Chủ trương, biện pháp, kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối, Đảng uỷ Sở Nông nghiệp & PTNT, Nghị quyết Đại hội chi bộ, chủ trương, biện pháp xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

3/- Chủ trương, nhiệm vụ, công tác chuyên môn của đơn vị hàng tháng, quý, 6 tháng, cả năm và những giải pháp lớn để tổ chức thực hiện, chính sách vật chất, tinh thần đối với cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị.

4/- Chủ trương, nghị quyết về kiện toàn, sắp xếp tổ chức, bộ máy quản lý, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật cán bộ l đảng viên thuộc thẩm quyền của chi bộ; ý kiến tham gia đề nghị cấp trên xem xét quyết định những vấn đề về tổ chức, cán bộ thuộc thẩm quyền cấp trên ; tự phê bình và phê bình theo định kỳ hàng năm và khi có cuộc vận động.

5/- Báo cáo đến tổ chức Đảng cấp trên về tình hình và kết quả hoạt động của chi bộ, công tác kiểm tra của chi bộ theo định kỳ và các chuyên đề.

6/- Chuẩn bị nội dung, nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới, tổ chức lãnh đạo, đại hội chi bộ theo nhiệm kỳ.

7/- Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết của cấp trên, của chi bộ; đề xuất, kiến nghị với cấp trên những vấn đề cần thiết. Những vấn đề cấp bách thuộc trách nhiệm và quyền hạn của chi bộ, nếu không tổ chức họp chi bộ kịp thời ( thường kỳ hoặc bất thường ), chi uỷ bàn bạc, xem xét, quyết định và báo cáo chi bộ trong kỳ họp gần nhất.

b/- Những vấn đề chi bộ tham gia góp ý liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan :

Chi bộ không quyết định nhiệm vụ, biện pháp công tác chuyên môn của cơ quan, nhưng có trách nhiệm góp ý kiến vào việc thực hiện các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước trong cơ quan. Chi bộ không quyết định các chỉ tiêu cụ thể của kế hoạch và các biện pháp về kinh tế kỹ thuật chuyên môn, nghiệp vụ thuộc trách nhiệm quản lý của người thủ trưởng.

Trong cuộc họp chi bộ định kỳ, người thủ trưởng có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch của đơn vị để chi bộ nắm tình hình và động viên, giáo dục đảng viên, quần chúng làm tốt trách nhiệm của mình để bảo đảm cho kế hoạch của đơn vị, mệnh lệnh của người thủ trưởng được thực hiện đầy đủ .

( Trích và bổ sung theo điều 36 Điều Lệ Đảng CSVN )

 Điều 2. Chi uỷ chi bộ:

Chi Ủy thay mặt chi bộ để thống nhất lãnh đạo các mặt công tác ở đơn vị. Chi ủy quản lý tổ chức, quản lý cán bộ, đảng viên và quản lý tài chính của chi bộ; thay mặt chi bộ báo cáo lên cấp trên theo quy định .

Chi ủy xây dựng kế hoạch, biện pháp quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ và tạo điều kiện cho đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt việc giới thiệu đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú .Làm tốt công tác động viên khen thưởng, kỹ luật đảng viên; biểu dương, khen thưởng kịp thời những cán bộ, đảng viên có thành tích xuất sắc, xữ lý nghiêm, kịp thời những cán bộ, đảng viên vi phạm Điều Lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Chi ủy lãnh đạo xây dựng và thực hiện chủ trương về kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy và quy chế hoạt động của đơn vị .

Chi ủy lãnh đạo xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỹ luật….đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của chi ủy. Lãnh đạo việc thực hiện các quyết định đó. Chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển tài năng.

Chi ủy đề xuất ý kiến để cấp trên xem xét, quyết định các vấn đề về tổ chức và cán bộ của đơn vị thuộc thẩm quyền của cấp trên.

( Điều 4, lãnh đạo công tác tổ chức n bộ, quy định số 97 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp ).

Chi ủy tham gia ý kiến vào việc lựa chọn, cân nhắc cán bộ trong cơ quan .

Chi ủy chuẩn bị nội dung họp chi bộ, chuẩn bị các báo cáo của chi bộ đưa ra chi bộ thảo luận. Phổ biến các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên cho đảng viên và quần chúng. Chuẩn bị hồ sơ kết nạp đảng đưa ra chi bộ xem xét, thay mặt chi bộ đề xuất kiến nghị đối với cấp uỷ cấp trên.

Chi ủy có trách nhiệm lãnh đạo các đoàn thể ở cơ sở. Giới thiệu đảng viên đủ tiêu chuẩn ứng cử vào các chức danh lãnh đạo đoàn thể. Theo định kỳ hàng quý, 6 tháng, 1 năm chi ủy làm việc với người phụ trch các đoàn thể để góp ý kiến về việc tổ chức thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, nghị quyết của chi bộ và chương trình hành động của các đoàn thể.

Chi ủy lãnh đạo chặt chẽ việc tổ chức các kỳ đại hội, hội nghị công nhân viên chức và hội nghị các đoàn thể .

 

 

II. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CÁ NHÂN:

     Điều 3 . Bí thư Chi bộ :

     Là người giữ trọng trách cao nhất ở chi bộ, đứng đầu chi ủy, thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình dưới sự lãnh đạo của tập thể chi bộ và chi ủy; là người chủ trì, tổ chức công tác tập thể của Đảng ở đơn vị. Cụ thể như sau :

1/- Quán xuyến công việc chung của chi bộ;  đề cao vai trò lãnh đạo của chi bộ và chi ủy,  phát huy chế độ thủ trưởng đơn vị và những công việc liên quan đến nhiệm vụ, công tác chuyên môn; trực tiếp phụ trách công tác tư tưởng, tổ chức và cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

2/- Nghiên cứu, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách, nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và của cấp mình; nắm vững tình hình chung của đơn vị, tập hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên và người lao động đề xuất với chi bộ; tham gia ý kiến với thủ trưởng, ban chấp hành công đoàn về các biện pháp thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng yếu. Chăm lo kiện toàn chi bộ và công tác đảng viên; xây dựng, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ và trong toàn đơn vị.

3/- Chủ trì công việc của chi bộ và chi ủy;  trực tiếp chuẩn bị nội dung các cuộc họp thông qua chi ủy trước khi họp chi bộ, chủ trì và kết luận hội nghị chi bộ và một số hội nghị khác. Duy trì nề nếp, đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng các kỳ sinh hoạt chi bộ, phát huy trí tuệ tập thể trong công tác lãnh đạo chung.

4/- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tháng của chi bộ; thay mặt chi Ủy báo cáo Đảng uỷ Sở Nông nghiệp PTNT về tình hình hoạt động của chi bộ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm và thông báo đến đảng viên những vấn đề quan trọng; ký các nghị quyết, các văn bản của chi bộ.

5/- Chỉ đạo BCH công đoàn, BCH Đoàn Thanh niên trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết, chương trình hành động của chi bộ và tổ chức đảng cấp trên. Thay mặt chi ủy ký các văn bản liên quan đến sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và quan hệ công tác.

    Điều 4: Phó bí thư chi bộ .

1/- Trực tiếp phụ trách công tác tuyên huấn, công tác đoàn thể, đảm nhiệm chức vụ chủ tịch công đoàn cơ sở .

2/- Cùng với bí thư chi bộ tổ chức quán triệt, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, của chi bộ trong toàn chi bộ; phát hiện, bàn bạc cùng với bí thư chi bộ, đề xuất với chi bộ những vấn đề cần chấn chỉnh hoặc phát huy.

3/- Cùng với  đồng chí bí thư, theo sự phân công chuẩn bị nội dung các kỳ họp chi bộ; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của chi bộ và phổ biến đến các đồng chí đảng viên theo định kỳ .

     4/- Khi bí thư đi vắng, thay mặt bí thư chi bộ giải quyết những công việc được bí thư chi bộ ủy nhiệm, báo cáo đồng chí bí thư kết quả thực hiện.

 

         Điều 5. Chi uỷ viên:

       1/- Phụ trách công tác tài chính; công tác phát triển đảng viên;  thống kê, tổng hợp; công tác kiểm tra; lãnh  đạo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.

       Định kỳ hằng tháng phản ảnh, báo cáo với chi uỷ về công tác tài chính của đảng, lĩnh vực phát triển đảng viên, xin ý kiến cấp uỷ về một số công việc quan trọng.

       2/- Xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập nâng cao trình độ mọi mặt cho đảng viên và quần chng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

       3/- Được thông tin kịp thời tình hình trong nước và thế giới. Được chất vấn các mặt hoạt động của bí thư và phó bí thư.

III. MỐI QUAN H

   Điều 6: Giữa chi bộ, chi ủy với  giám đốc đơn vị.

1/- Chi bộ, chi ủy bảo đảm và tạo điều kiện để thủ trưởng thực hiện trách nhiệm, quyền hạn được giao. Bí thư chi bộ đồng thời là giám đốc đơn vị. Định kỳ giám đốc thông báo chi ủy, chi bộ ý kiến của cán bộ, đảng viên và quần chúng về việc thực hiện nhiệm vụ, công tác chuyên môn, các chế độ, chính sách trong đơn vị; chi bộ và chi ủy không trực tiếp quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của hội nghị cán bộ công chức cơ quan và của thủ trưởng đơn vị.

Khi thủ trưởng cơ quan thảo luận, quyết định về chủ trương, nhiệm vụ và công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan thì thủ trưởng cơ quan mời đại diện của chi ủy cơ quan tham gia .

2/- Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm bảo đảm tạo điều kiện để chi bộ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của chi bộ theo đúng Quy định số 97-QĐ/TW ngày 22/03/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Căn cứ nghị quyết đại hội chi bộ, thủ trưởng xây dựng kế hoạch, biện pháp, nhiệm vụ cụ thể về chuyên môn, kỹ thuật nghiệp vụ, tài chính, quy chế quản lý đơn vị, về an ninh trật tự, an toàn xã hội ở đơn vị  và chương trình thi đua để hội nghị cán bộ công chức cơ quan thảo luận. Giám đốc, lãnh đạo các phòng, tổ sản xuất và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm điều hành mọi công việc, bảo đảm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra đúng chức năng do Nhà nước quy định; góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của chi bộ.

3/- Định kỳ ( 6 tháng, 1 năm và dịp đại hội chi bộ ) và đột xuất khi có yêu cầu, giám đốc báo cáo chi ủy hoặc đại hội chi bộ về tình hình, kết quả thực hiện các mặt công tác trọng tâm và những nhiệm vụ, công tác sắp tới của đơn vị để đại hội có đủ thông tin cần thiết thảo luận, ra nghị quyết về chương trình công tác trọng tâm, và lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện.

4/- Bí thư chi bộ, đồng thời là giám đốc đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật và tổ chức đảng khi để xãy ra mất đoàn kết, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác tại đơn vị.

 

 

    Điều 7: Đối với công đoàn, đoàn thanh niên và tổ chức có liên quan .

1/- Định kỳ  ( Quý,6 tháng, 1 năm ) hoặc khi có yêu cầu đột xuất, bí thư, chi ủy làm việc với Ban chấp hành công đoàn, Đoàn thanh niên nắm tình hình hoạt động của công đoàn, đoàn thanh niên, tham gia ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo hoặc tiếp nhận những đề xuất, kiến nghị của Ban chấp hành công đoàn, Đoàn thanh niên để xem xét giải quyết.

2/- Chi bộ chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy sở Nông nghiệp & PTNT. Định kỳ hàng tháng, 6 tháng, 1 năm báo cáo tình hình hoạt động của chi bộ, đồng thời nhận thông tin chỉ đạo của Đảng ủy.

3/- Bí thư chi bộ giữ mối liên hệ với cấp ủy địa phương nơi có trụ sở đơn vị đứng chân và nơi cán bộ, đảng viên của đơn vị cư trú để phối hợp công tác và thực hiện tốt việc quản lý cán bộ đảng viên.

IV. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ PHƯƠNG PHÁP CÔNG TÁC:

   Điều 8. Chế độ hội nghị .

   1/- Định kỳ họp

-         Chi bộ họp 1 tháng một lần do bí thư chi bộ triệu tập; khi cần thiết thì họp bất thường. Chi uỷ họp mỗi tháng 1 lần, trước khi họp chi bộ.

-         Chi uỷ cùng với giám đốc đơn vị trao đổi, bàn và thống nhất khi có việc đột xuất, cấp bách, quan trọng .

-         Các hội nghị của các đoàn thể có bí thư chi bộ hoặc phó bí thư chi bộ dự và phải báo cáo kết quả trước chi bộ trong cuộc họp chi bộ gần nhất.

    2/- Bí thư, phó bí thư chuẩn bị nội dung họp chi bộ .

     Căn cứ chương trình, kế hoạch công tác hàng tháng, quý, năm và toàn khóa, tình hình thực tế của đơn vị và yêu cầu của cấp trên bí thư hoặc phó bí thư lựa chọn những vấn đề cần thiết để đưa ra thảo luận thống nhất. Những vấn đề, nội dung được xác định thuộc cá nhân, đơn vị, đoàn thể nào thì cá nhân, đơn vị, đoàn thể đó chuẩn bị đầy đủ tài liệu, thông tin cần thiết hoặc dự thảo phương án, nghị quyết, kế hoạch và trao đổi với bí thư, phó bí thư trước khi đưa ra thảo luận. Dự kiến phân công đảng viên thực hiện đưa ra cuộc họp chi bộ .

Sau khi bí thư, phó bí thư đã chuẩn bị kỹ, chu đáo và đầy đủ nội dung và thông qua chi ủy mới triệu tập hội nghị chi bộ. Cần thiết trước hội nghị chi bộ phải gởi văn bản dự thảo đến đảng viên dự họp chi bộ chậm nhất là 2 hoặc 3 ngày; những vấn đề lớn, quan trọng, cần thiết, phải gởi trước 4 ngày để đảng viên dự họp có đủ thời gian nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến thảo luận, quyết định.

     3/- Tiến hành hội nghị chi bộ và quyết nghị :

-         Trên cơ sở nội dung đã được chuẩn bị đồng chí chủ trì triển khai trong cuộc họp chi bộ theo sự phân công. Đảng viên trong chi bộ tham gia ý kiến cụ thể vào từng nội dung cấp ủy đã chuẩn bị và triển khai.

-         Hội nghị tiến hành đúng giờ, nội dung, chương trình đã xác định. Đồng chí chủ trì trình bày tóm tắt những nội dung chính hoặc vấn đề còn có ý kiến khác nhau; nêu trọng tâm, trọng điểm cần tập trung thảo luận, quyết nghị.

-         Các ý kiến thảo luận cần đi thẳng vào vấn đề; nêu rõ nhất trí và chưa nhất trí về điểm nào; cần bổ sung, sữa đổi nội dung nào…..nêu lý do cụ thể; ý kiến phát biểu cần ngắn gọn, cô đọng, không trùng lắp ý kiến phát biểu trước đó. Hội nghị phải bảo đảm dân chủ thật sự, phát huy được trí tuệ của cá nhân, tập thể. Nếu nhất trí như dự thảo, các thành viên dự họp phải thảo luận bằng ý kiến cụ thể; nếu còn có ý kiến khác nhau, đ/c chủ trì định hướng tranh luận, đồng chí chủ trì hội nghị chi bộ kết luận từng nội dung trước khi lấy biểu quyết theo đa số .

     -    Cuộc họp chi bộ có thư ký ghi biên bản, ý kiến phát biểu của đảng viên. Trên cơ sở ý kiến thảo luận của đảng viên, bí thư chi bộ tổng hợp, khái quát, kết hợp với sự chuẩn bị của chi ủy thành những kết luận để chi bộ biểu quyết và thành nghị quyết của chi bộ. Có sự phân công từng đảng viên, từng bộ phận chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết.

Các kết luận hội nghị được văn bản hóa, do đ/c bí thư hoặc phó bí thư chi bộ ký ban hành.

      Điều 9 : Chế độ ra chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết.

Căn cứ các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của cấp trên, bí thư ( hoặc đồng chí được phân công ) xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của chi bộ để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện trong chi bộ. Chương trình, kế hoạch công tác phải xác định nội dung, tiến độ, phân công, biện pháp thực hiện cụ thể.

Chi bộ có chương trình, kế hoạch cụ thể kiểm tra việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết, chương trình kế hoạch công tác; thông báo kết quả kiểm tra đến chi bộ, rút kinh nghiệm, biểu dương điển hình tốt , uốn nắn lệch lạc.

Các chỉ thị, nghị quyết, chương trình kế hoạch công tác đều phải sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện trong các hội nghị chi bộ và hội nghị chuyên đề; đánh giá đúng ưu, khuyết điểm, bổ sung hoàn chỉnh những vấn đề cần thiết .

   Điều 10 : Chế độ làm việc của chi uỷ.

Chi uỷ hội ý để giải quyết công việc chi bộ; khi cần thiết mời các đồng chí có liên quan đến dự. Tuỳ theo yêu cầu, tính chất công việc, đ/c bí thư ủy quyền cho đồng chí phó bí thư  giải quyết một số việc; sau khi giải quyết, đồng chí được ủy quyền báo cáo kết quả cho đồng chí bí thư chi bộ .

Các nghị quyết chương trình, kế hoạch công tác lớn và những vấn đề quan trọng, liên quan đến các mặt hoạt động của đơn vị, của chi bộ do đồng chí bí thư ký. Đồng chí phó bí thư ký các văn bản hành chính của chi bộ.

         Điều 11: Chế độ tự phê bình và phê bình.

Định kỳ hàng năm, khi có cuộc vận động ( và các hội nghị thường kỳ ), toàn thể đảng viên trong chi bộ tiến hành tự phê bình sự lãnh đạo, chỉ đạo chung; tự phê bình và phê bình, góp ý từng đồng chí trong chi bộ theo chức trách, nhiệm vụ được phân công; đề xuất, kiến nghị cấp trên những vấn đề cần thiết .

Phải thường xuyên phê bình và tự phê bình trên tinh thần cầu thị, góp ý xây dựng, thành khẩn tiếp thu, kiên quyết khắc phục, sữa chữa khuyết điểm đúng theo quan điểm của Đảng và tư  tưởng Hồ Chí Minh .

    Điều 12 : Một số chế độ khác.

1/- Bí thư hoặc phó bí thư chi bộ có trách nhiệm thông tin đầy đủ, kịp thời cho các đảng viên tình hình, nhiệm vụ và kết quả thực hiện của chi bộ, tình hình trong tỉnh, trong nước và thế giới ( nếu có ); Những việc cần làm, nhằm tạo điều kiện cho đảng viên tham gia có hiệu quả vào công tác lãnh đạo tập thể. Trong hội nghị thường kỳ, bí thư chi bộ báo cáo trước chi bộ tình hình chung và những việc đã giải quyết giữa hai kỳ họp. Mỗi đồng chí đảng viên theo yêu cầu nhiệm vụ, điều kiện, hoàn cảnh công tác để xây dựng kế hoạch học tập, báo cáo chi bộ, có biện pháp phù hợp thực hiện kế hoạch đó nhằm nâng cao trình độ các mặt; khi được cấp trên cử đi học, phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định.

2/- Khi bí thư hoặc phó bí thư chi bộ đã kết luận, ra nghị quyết, các đảng viên phải nói và làm theo nghị quyết, kết luận; không nói và làm theo ý kiến của riêng mình; phải thực hiện đúng quy định của Đảng, Nhà nước về chế độ bảo mật đối với tài liệu gởi đến hoặc thông tin trong hội nghị.

V . ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

   Điều 13. Tổ chức thực hiện.

1/- Các đồng chí đảng viên trong chi bộ có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của chi bộ.

2/- Các Ban chấp hành công đoàn, đoàn thanh niên có trách nhiệm thực hiện những nội dung liên quan trong quy chế này.

   Điều 14. Hiệu lực thi hành .

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết nhiệm kỳ và được phổ biến đến đảng viên trong chi bộ.

Trong quá trình tổ chức thực hiện quy chế nếu có điểm nào còn vướng mắc, các đồng chí đảng viên trong chi bộ đề xuất, kiến nghị để bổ sung, sữa đổi vào dịp tổng kết năm.

 

                                                                                  T/M CHI ỦY

                                                                                      BÍ THƯ

 

Nơi nhận:

-      Các đảng viên ( để thực hiện);

-      Đảng ủy sở ( để báo cáo);

-      BCHCĐ; BCH Đoàn TN;

-      Lưu hồ sơ chi bộ.                                                                    Mai Xuân Thương

 

 


Các tin khác

VIDEO CLIP
Trang chủ
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trang chủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
Chung tay cải cách thủ tục hành chính
- Trang chủ
Chi cục Khai thác Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản
Trang chủ
Chi cục Kiểm lâm
Trang chủ
Chi cục Bảo vệ thực vật
Trang chủ
Chi cục Phát triển nông thôn
Trang chủ
Chi cục Nuôi trồng thủy sản
Trang chủ
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Trang chủ
Chi cục Thủy lợi
Trang chủ
Chi cục Thú y Khánh hòa
Trang chủ
Chi cục Lâm nghiệp
Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa - Email: snnptnt@khanhhoa.gov.vn
© Copyright 2011 censtrad ,